نگاهی به اولین نشریه حزب ایران

شفق، نخستین ترجمان حزب، با مدیریت شمس‌الدین جزایری از ۱۳۲۳ش در اختیار حزب قرار گرفت. جبهه،…