پیوستن حزب میهن پرستان

در خرداد ماه ۱۳۲۴ حزب میهن پرستان به دبیرکلی کریم سنجابی و چند حقوقدان دیگر به…