اصول عقاید حزب

حکومت خوب حکومتی است که حصول سعادت را برای افراد میسر ساخته جامعه را به ترقی…

مرامنامه حزب ایران

الف.) از لحاظ سیاسی حفظ استقلال کامل کشور و پشتیبانی از اصول دموکراسی. ب.) از لحاظ…