مهندس موحّد: كسي كه مي‍گويد: «دموكراسي ديني» نمي‍تواند اصلاح طلب باشد

مهندس نظام الدين موحّد دبيركلّ حزب ايران در گفتگو با خبرنگار اسپاما به برخي ديدگاههاي سياسي و اقتصادي اين حزب اشاره كردند. ايشان در اين گفتگو بيان داشتند: از نظر ما يك ملّت وقتي ملّت است كه علاوه بر اينكه نژاد، مذهب و تاريخ مشترك دارد، از نظر اقتصادي نيز بايد يك واحد اقتصادي باشد. در غير اينصورت نمي‍تواند يك ملّت باشد. قوم كردستان، قوم آذربايجان و… نمي‍تواند ملّت باشد و قوم است. يكي از پارامترهاي اصلي تشكيل ملّت واحد اقتصادي بودن است.
ايشان در پاسخ به پرسشي پيرامون لازمه هاي استقرار حاكميت ملّي، اظهار داشتند: رسيدن به حاكميت ملّي تلاش فراواني مي‍طلبد و صرف با گفتن پديد نمي‍آيد. حاكميت ملّي مساوي است با حكومت مردم بر مردم يا دموكراسي كه حاصل نمي‍شود در ملّتي، مادام كه آن ملّت از «تربيت دموكراتيك» برخوردار نباشد. با فرارسيدن شب ۲۲ بهمن و روز ۲۳ بهمن ملّت دموكراتيك نمي‍شود! تربيت دموكراتيك بايد داشته باشيم. تنها در «احزاب» است كه تربيت دموكراتيك شكل مي‍گيرد. يعني تسليم رأي اكثريت شدن تنها از راه تربيت دموكراتيك ملّت امكانپذير است. احزاب بايد با تشكيل كلاسهاي دموكراسي در اين مهم گام بردارند. ما سالها بايد در اين جهت كوشش كنيم تا به مقصود برسيم. فرانسه و انگلستان كه خود را مادر دموكراسي مي‍دانند، به آساني آنرا بدست نياورده‍اند.
عضو هيئت رهبري جبهة ملّي ايران افزودند: ما هميشه يا گرفتار دربارها بوده‍ ايم و يا گرفتار مُغ‍ها! هميشه ملّت ايران توسري خورده و يك حكومت ديكتاتور بر او حكومت كرده. دورانهاي موقّت مصدّق، اميركبير و تا حدودي كريمخان زند كوتاه و گذرا بوده است. ملّت براي رفتن بسوي حاكميت ملّي بايد مدّتها تربيت دموكراتيك پيدا كند.
ايشان تصريح كردند: تا كسي دموكرات نباشد، اصلاحات نمي‍تواند بكند. كسي كه مي‍گويد: «دموكراسي ديني» نمي‍تواند اصلاح طلب باشد. خيلي آقاي خاتمي تلاش مي‍كند بعنوان يك اصلاح طلب مطرح شود. شايد مجبور شده پسوند ديني را به دموكراسي بچسباند.
مهندس موحّد دربارة مواضع اقتصادي حزب ايران عنوان داشتند: ما سوسياليست هستيم. ولي عقيده ما عقيده جزمي نيست. بدان شكل كه كمونيستها معتقد هستند به يك ديالكتيك يا ماترياليسم. سوسياليسم ما در عدالت اجتماعي و جلوگيري از هرگونه تجاوز از طرف سرمايه دارها ست. منتهي سوسياليسمي كه ما قائليم «آتئيستي» است. ضدّ خداوند نيست. در عين حال ما لائيك هستيم و معتقد نيستيم كه مذهب در حكومت دخالت كند.
دبيركلّ حزب ايران افزودند: عدّه‍ای مي‍گويند تمام امور اقتصادي بايد بدست دولت باشد. اين همان منطق كمونيست هاست كه سالها در روسيه عمل كردند و به نتيجه نرسيدند. ما معتقديم تمام كارهاي زيربنايي، صنايع كليدي اقتصاد كشور بايد بدست دولت باشد. ولي صنايع يوتيليتي كوچك و تا حدودي متوسّط مي‍تواند خصوصي باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *