تقدیرنامه حزب از مهندس کاظم حسیبی

‏تقدیر نامه حزب ایران از عضو موسس حزب، زنده یاد مهندس کاظم حسیبی، که در دورانهای…

کارت عضویت زنده یاد الهیار صالح در حزب ایران

تصویر کارت عضویت زنده یاد الهیار صالح رجل سیاسی کهنه کار حزب ایران. الهیار صالح در…