نامه سرگشاده به محمد خاتمی در سال 78

حضور محترم جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر عالى مستحضر است که…