اعلامیه حزب ایران درباره انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

حزب ایران به عنوان یک حزب با شصت سال تاریخ به منظور انجام یک وظیفه ملی…

اعلامیه حزب ایران پیرامون بیانات رئیس جمهور آمریکا

کمیته مرکزی حزب ایران در بیانات رئیس جمهور ممالک متحده آمریکای شمالی در ضمن پیام های…