اعلامیه حزب ایران پیرامون بیانات رئیس جمهور آمریکا

کمیته مرکزی حزب ایران در بیانات رئیس جمهور ممالک متحده آمریکای شمالی در ضمن پیام های…