بیانیه حزب ایران در مورد انتخابات

هم میهنان گرامی، انتخابات آزاد و حق گزینش آزادانه وکلاي ملت در چهارچوب حاکمیت ملی، ودیعه…