یک سال مبارزه

احمد زیرک زاده؛ در این موقع که ارگان حزب ایران سال دوم خود را شروع می…