اصول عقاید حزب

حکومت خوب حکومتی است که حصول سعادت را برای افراد میسر ساخته جامعه را به ترقی…