بيانيه حزب ايران به مناسبت سالروز قيام دانشجويي 16 آذر

همواره جنبش دانشجويي كه با حضور جوانان پر شور پيشگام مبارزات آزادي خواهانه ملت ايران بوده…