اسناد حزب/ شماره6/ اعلامیه جبهه موتلف احزاب آزادی خواه

 در این هنگام که توده های جهان برای تکریم اصول مقدس آزادی و تثبیت حقوق مسلم…