اسناد حزب/ شماره 7/ اخراج محمد نخشب از حزب ایران

  اخراج از حزب ایران آقایان : علیرضا صاحب، فرجاله باغی، محمد نخشب، ضرابی، جعفر شهیدی…