تبریک به انجمن زرتشتیان ایران

انجمن محترم زرتشتیان ایران بدینوسیله جشن بزرگداشت سه هزارمین سال فرهنگ زرتشت پیامبر بزرگ و یکتاپرست…